Terugblik 2019

Sinds 20 maart 2019 ben ik, Gerrit Westerhof namens 50PLUS algemeen bestuurslid bij het Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Zo heb ik kennis gemaakt met een organisatie die het belang van de burger hoog in het vaandel heeft als het infrastructurele werken aangaat. In de verkenningsfase worden de burgers goed geïnformeerd en hun belangen worden serieus gewogen. Ik heb ook kennis gemaakt met een organisatie die deel uitmaakt van bestuurlijk Nederland (Rijk, Provincie, Gemeente,) dat massief inzet op de klimaat doelen. Het Dagelijks bestuur en het algemeen bestuur van het waterschap Drents Overijsselse Delta wordt gedomineerd door partijen die hun beleid laten bepalen door de diverse milieuorganisaties. Het coalitieakkoord van Waternatuurlijk, VVD, CU en Onbebouwd, met de naam ‘Samen Duurzaam Verder’ gaat zelfs nog verder dan het Klimaatakkoord. Voor 50PLUS aanleiding om het akkoord af te wijzen, zeker vanwege de hoge kosten die tot serieuze verhoging van de waterschapsbelasting zal leiden. Vervolgens is van hogerhand het waterschap opgedragen het stedelijk water en het onderhoud daarvan tot kerntaak te rekenen. Ook dat zal doorwerken in het belastingtarief.

Aan het eind van het jaar werd bouwend Nederland getroffen door het verwerpen van de PAS (Programma Aanpak Stikstof) door de Raad van State. Nederland had zichzelf op slot geregeld. Onderhoudswerkzaamheden aan o.a. dijken kwam stil te liggen. En dat terwijl de zeewaterspiegel stijgt. Nederland is in een juridisch doolhof beland terwijl de oplossing verboden is. pfasHetzelfde geld voor de PFAS (Poly-en perfluoralkylstoffen stoffen). Deze veel toegepaste stoffen, zijn persistent (niet afbreekbaar), stapelen zich op in het milieu en kunnen ziekteverwekkend zijn. Daarom mag grond of slib niet verplaatst worden als de norm overschreden wordt. De aanvankelijke norm van 01 microgram per kg grond was niet realistisch en ook hierom zat bouwend Nederland en ook de waterschappen op slot. De staatsecretaris kwam terug op haar schreden en nu is de norm 08 microgram per KG  grond.  Het waterschap kan weer aan de slag. Wel moet de grond uitgebreid bemonsterd en onderzocht worden, hetgeen een aanzienlijke kostenpost is.

Zat het venijn dit jaar in de staart of is het slechts een begin van een nieuwe periode? Ik hoop het niet!

Gerrit Westerhof

Algemeen bestuurslid namens 50PLUS  bij de Drents Overijsselse Delta.

_____________________________________________________________________________

De coalitie van het Waterschap Drents Overijsselse Delta, bestaande uit Water Natuurlijk, VVD, Ongebouwd, Bedrijven en Christen Unie heeft op 21 mei hun coalitieprogramma genaamd ‘Samen Duurzaam Verder’ aan het algemeen bestuur gepresenteerd.Samen Duurzaam Verder

50PLUS, SGP en Gemeente Belangen Drenthe-Overijssel hebben niet ingestemd met dit coalitieakkoord. 50PLUS is van mening dat deze coalitie te zwaar inzet op de klimaat doeleinden. Deze coalitie onder aanvoering van Water Natuurlijk wil de lat nog hoger leggen dan het Klimaatakkoord. Nog strengere eisen dan het in Klimaatakkoord genoemd lijkt 50PLUS niet realistisch. Het zal grote financiële gevolgen hebben. Voor 50PLUS is dit een brug te ver, omdat de lastendrukstijging voor het merendeel wordt afgewenteld op de burgers. Een lastendruk die onevenredig gedragen zal worden door kleinere één-en tweepersoonshuishoudens.

Het is om deze reden dat 50PLUS dit coalitieakkoord niet steunt.

 

____________________________________________________________________________________________________

Tijdens de waterschapsverkiezingen van 20 maart 2019 heeft 50PLUS 1 zetel behaald in Waterschap Drents Overijsselse Delta

Namens 50 PLUS zit Gerrit Westerhof in het bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta

gerrit 400

 

 

 

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Het Waterschap Drents Overijsselse Delta strekt zich uit van Assen tot en met Deventer. Het Waterschap Drents Overijsselse Delta is ontstaan uit een fusie tussen het waterschap Groot Salland en het Waterschap Reest en Wieden. Ruim 500 waterschap medewerkers werken in Zuidwest en Midden-Drenthe en West-Overijssel aan de waterveiligheid. Voldoende water, schoon water en droge voeten. Speerpunten uit het verkiezingsprogramma van 50 Plus voor het Waterschap Drents Overijsselse Delta zijn:

  1. Focus op kerntaken (prioriteiten)
  2. Droge voeten (waterveiligheid)
  3. Schoon water, waterkwaliteit omhoog
  4. Toekomstgericht duurzaam waterbeheer
  5. Evenredige lasten-/kostenverdeling en geen winstoogmerk
  6. Schulden voorkomen/verlagen en een rekenkamer(commissie)
  7. Minder bureaucratie
  8. Geen belangenverstrengeling
  9. Pragmatische keuzes (Recreatie)
  10. Regeren is vooruitzien

<<lees hier>> voor het uitgebreide verkiezingsprogramma

 

 


Programma 2019-2023

1) Uw koopkracht op peil houden

Door de dagelijkse kosten te verlagen, zorgt 50PLUS er voor dat de koopkracht van ouderen met een klein inkomen wordt verbeterd. Zoals gratis openbaar vervoer voor mensen met alleen AOW. En door de provinciale wegenbelasting te bevriezen. En door de leeftijdsgrens voor gunstige leningen op te trekken naar 85 jaar. Daarnaast wil 50PLUS veel meer aandacht voor bereikbaarheid van ouderen in de dorpen; meer sociaal-maatschappelijke voorzieningen en een actieplan om de eenzaamheid onder ouderen aan te pakken.     

2) Zorgen voor uw zorg  

50PLUS wil dat mensen zo veel als mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving zorg krijgen. Dit betekent zorgvoorzieningen in eigen stad, plaats en dorp. Vrijwilligerswerk en mantelzorg moet door de provincie ondersteund worden. Evenals de Drentse "Naoberhulp" om vereenzaming te voorkomen.

3) Voorzieningen

Een dorpshuis of een wijkcentrum is een onmisbaar sociaal element in een samenleving. In een dorpshuis kunnen zaken als bibliotheek, post- en bankzaken, zorgcentrum etc. worden ondergebracht. Hetzelfde geldt voor de wijkcentra in de steden. De mobiele telefonie moet in Drenthe verbeterd worden en heel Drenthe moet voorzien worden van glasvezelkabel voor snel Internet

[klik hier] voor ons voledige programma