Waterschappen van cruciaal belang

Nederland telt 24 waterschappen.  Als er geen waterschappen zouden zijn, wordt ons afvalwater niet meer schoongemaakt, stoppen de pompen, worden de dijken niet meer bewaakt en zullen delen van Nederland onder vies toiletwater komen te staan. En dat wil natuurlijk niemand.

De wereld van de waterschappen is volop in beweging. In de nabije toekomst worden ze nóg belangrijker. Het klimaat verandert sneller en heviger dan ooit tevoren. De extreme droogte van deze zomer en de natte winter zijn daar voorbeelden van. Als het extreme weer aanhoudt leidt dit onherroepelijk tot allerlei nieuwe maatregelen. Er moet bijvoorbeeld extra water worden opgeslagen tijdens lange periodes van droogte en meer plekken ingericht worden waar het water van een stortbui naartoe kan. Ook moeten onze steden ‘vergroenen’ om te voorkomen dat kelders vollopen en straten overstromen.

Alleen met een effectieve aanpak en een goede visie op de toekomst kunnen we toekomstige problemen het hoofd bieden.

Goede financiële huishouding

50PLUS stelt zich op het standpunt dat de Waterschappen op een zuivere, financieel en maatschappelijk verantwoorde wijze haar kerntaken moet uitvoeren. Wij streven dan ook naar een goede financiële huishouding en zetten ons in voor een flexibele en goed gestructureerde organisatie.

Geen lastenverzwaring

50PLUS wil voorkomen dat de lasten voor burgers, bedrijven en agrariërs buitengewoon stijgen; liever willen we lastenverlichting. Vooral voor burgers met een laag inkomen, want voor 50PLUS staat voorop dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen.

Democratische invloed

Iedere burger betaalt een aanzienlijk bedrag aan waterschapsbelasting. We betalen voor het watersysteem- en krijgen een heffing voor waterzuivering en waterverontreiniging.

Volgens het motto 'wie betaalt, bepaalt' hebben burgers de mogelijkheid om met hun stem directe invloed uit te oefenen op de samenstelling van het bestuur van het waterschap. De koers die een waterschap volgt is daarmee voor een groot deel afhankelijk van de politieke partijen die het dagelijks bestuur vormen.

Algemeen Bestuurslid namens 50PLUS Waterschap Hunze en Aa’s

Jan Fonhof 

JAN FONHOF Foto bij WaterschapHUNZESamen met mijn partner woon ik in Weerdinge, een dorpje op enkele kilometers van Emmen in Drenthe. Ruim 48 jaar ben ik werkzaam geweest bij de Belastingdienst. Ik was secretaris Ondernemingsraad Noord (Groningen, Friesland en Drenthe) en lid van landelijke Groepsondernemingsraad Belastingdienst.

Momenteel ben ik naast mijn lidmaatschap van het Algemeen Bestuur van Waterschap Hunze en Aa’s ook nog raadslid namens 50PLUS in de gemeenteraad van Emmen. In mijn vrije tijd ben ik voorzitter van een buurtvereniging en een plaatselijke toneelvereniging.

Water is van groot belang. Niet alleen moeten wij ons beschermen tegen hoog water maar ook zorgdragen voor voldoende en schoon water. Achterblijvende medicijnresten en andere microverontreinigingen vormen een grote bedreiging voor de gezondheid. Ik wil dat we óf aan de voorkant óf aan de achterkant maatregelen treffen om dit sluipende proces te stoppen. Aan de voorkant betekent het afvangen van medicijnresten in het afvalwater bij b.v. ziekenhuizen en verpleeghuizen. Oplossingen aan de achterkant betekenen een volledige zuivering bij de rioolwaterzuiveringsinstallaties. En beiden zijn nu al mogelijk, alleen vraagt dat om aanpassingen in denken en doen, en we zullen bereid moeten zijn tot investeringen. Medicijnresten in ons drinkwater zijn echt schadelijk. Denk alleen maar aan het feit dat iedereen hier vroeg of laat mee te maken krijgt. We kunnen dus al resistent worden voor bepaalde medicijnen terwijl we ze nog niet eens gebruiken. Als dan blijkt dat door deze opgebouwde resistentie geneesmiddelen later niet of niet voldoende meer helpen, hebben we te maken met een groot probleem. Ik maak mij hier sterk voor!

50PLUS Speerpunten Waterschap Hunze en Aa’s

 • Veilige dijken langs kust en rivieren
 • Een goede aanpak tegen hoosbuien en droogte
 • Vergroening van verstening in steden
 • Ruimere openstelling van waterschapgebieden
 • Veilig en schoon drinkwater
 • Optimale zuivering van “gebruikt” water
 • Scheiding riool- en oppervlaktewater
 • Eerlijke verdeling: de sterkste schouders de zwaarste lasten
 • De vervuiler van oppervlaktewater betaalt
 • Geen verhoging van de waterschapsbelasting
 • Afschaffing van “geborgde” zetels

Klik hier voor een pdf van het verkiezingsprogramma van Hunze en Aa’s.

Klik hier voor de website van Hunze en Aa’s.