Verkiezingsprogramma 2019- 2023

Algemeen

Elk waterschap zorgt voor waterbeheer in een bepaald gebied.
Samengevat zijn de taken van een waterschap:
Watersysteembeheer: dit gaat over de bescherming tegen water (dijken en andere waterkeringen) en over de kwaliteit van het water.
Zuiveringsbeheer: het zuiveren van gebruikt water
Voor het eigen gebruik en duurzame bedrijfsvoering (vermindering CO2-uitstoot) kunnen de waterschappen ook duurzame energiebronnen inzetten (bijv. zonnepanelen op de terreinen van rioolwaterzuiveringen).
50PLUS wil dat het waterschap haar taken op een zuivere, financiël en maatschappelijk verantwoordelijke en zorgvuldige wijze uitvoert.

Speerpunten van 50PLUS voor Hollands Noorderkwartier

1.Focus op waterschapstaken
Het waterschap dient zich te beperken tot in de Waterschapswet omschreven taken. Het financieren van bijvoorbeeld internationale projecten is geen kerntaak.

2. Droge voeten (waterveiligheid)
Voorkomen van overstromingen en de veiligheid van bewoners en dieren staan voorop. Dijken en kades worden in een investeringsprogramma verhoogd en versterkt. Het waterschap treft voorbereidingen om noodsituaties vóór te zijn. Hierbij zal het waterschap met andere overheden samenwerken om waterbergingsgebieden en of piekberging in te richten. Bij calamiteiten wordt er samen met de andere overheden ook een bedrijfseconomische afweging gemaakt.

3. Schoon water (waterkwaliteit)
Met de Europese Kaderrichtlijn Water neemt het waterschap maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren. Het waterschap kan nadere regels invoeren om flora en fauna in het water op verantwoorde wijze te bevorderen, zoals het voorkomen dat gewasbeschermings-en onkruidbestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater komen en inperking van bedrijfslozingen en of vuilwaterafvoer. Het waterschap werkt samen met andere waterschappen en instituten om de medicijnresten en micro-plastics bij de waterzuivering aan te pakken. Daarnaast bevordert het waterschap de zwemwaterkwaliteit door o.a. de blauwalg te bestrijden.

4. Duurzaam waterbeheer
Klimaatveranderingen en als gevolg daarvan temperatuurstijgingen zijn funest voor ouderen en andere kwetsbare groepen, zoals chronisch zieken. Zij kunnen vroegtijdig komen te overlijden. 50PLUS maakt zich sterk voor deze groepen en heeft een visie op duurzaamheid, klimaatadaptie en de zogeheten circulaire economie. Rioolwater kan een belangrijke leverancier van grondstoffen en energie zijn. Warmte van oppervlakte-en rioolwater kan in 60% van de warmtebehoefte van de stedelijke omgeving voorzien.

5. Evenredige lasten- en kostenverdeling
50PLUS is voor een belastingstelsel dat meer recht doet aan het beginsel “de vervuiler betaalt”. Ook het profijtbeginsel (wie profiteert het meeste van het waterschap) is van belang. De waterschapsbelasting wordt nu teveel bij de ingezetenen neergelegd en te weinig bij andere partijen, zoals bedrijven. De huidige belastingvoorstellen van de Unie van Waterschappen doen onvoldoende recht aan de principes van “wie profiteert het meest” en de vervuiler betaalt. Een heffing op grond van de grootte van het huishouden is dan ook volgens 50PLUS een veel rechtvaardiger heffing.

50PLUS is voor voortzetting van het kwijtscheldingsbeleid en wil dat ook ZZP’ers met een minimum inkomen, die geen uitkering van de gemeente ontvangen in aanmerking kunnen komen voor kwijtschelding.

6. Verlagen van schulden
HHNK heeft een aanzienlijke schuldenlast. 50PLUS zal zich inzetten voor verlaging van de schuldenlast. 50PLUS is voorstander van afschaffen van de Btw-plicht . Andere overheden, zoals gemeente en provincie hebben geen BTW-plicht.

7. Minder bureaucratie
Het waterschap dient een efficiënt werkende organisatie te zijn, die maximaal gebruik maakt van moderne technieken, zoals digitalisering. Alleen in zeer bijzondere situaties kunnen externe bureaus worden ingezet. Ouderen en anderen die moeite hebben met digitalisering moeten een papieren aanslag kunnen blijven ontvangen.

8. Watererfgoed
HHNK heeft nog veel molens die geen waterstaatkundige betekenis meer hebben in bezit. Het onderhouden van deze molens kost veel geld. 50PLUS wil dat het waterschap naar mogelijkheden zoekt om deze molens te behouden voor het nageslacht. Een mogelijkheid zou kunnen zijn om deze molens op verantwoorde wijze in eigendom over te dragen.

9. Regeren is vooruitzien
De nieuwe uitdagingen rond klimaatadaptie en energietransitie stuiten regelmatig op wettelijke belemmeringen. Samen met onze Tweede Kamerfractie werken wij er aan om die weg te nemen. Te denken valt aan innovatieve oplossingen voor productie van grondstoffen uit slib en gebruikt water.

10. Alternatieve energiebronnen
50PLUS is voorstander van het zoveel mogelijk zelf voorzien in de energiebehoeften van het waterschap. Het reeds ingezette beleid terzake, zoals het plaatsen van zonnepanelen, blijven wij ondersteunen.