“Ik wil werken aan een leefbaarder Westerkwartier in het bijzonder voor ouderen.”

Janneke Koning,

Kandidaat nummer 2

“Door de positie van ouderen te herstellen, wordt het evenwicht in de samenleving hersteld.”

Chris Veeze,

Lijsttrekker

“Extra hulp en aandacht voor ouderen is noodzakelijk. Denk aan Mantelzorg en WMO.”

Bert Schukking

Kandidaat nummer 3

“Ik wil werken aan een leefbaarder Westerkwartier in het bijzonder voor ouderen.”

Jilling Rozema

Kandidaat nummer 4

 • 50PLUS Westerkwartier vindt dat niet alleen de spoedeisende zorg zeven dagen per week beschikbaar moet zijn, maar ook huisartsen en poliklinieken er naartoe moeten werken om zeven dagen per week geopend te zijn. De gemeente gaat dit actief stimuleren en waar mogelijk faciliteren.
 • De gemeente moet streven naar kwalitatieve goede thuiszorg, jeugdzorg, ondersteuning van mantelzorg en dagbesteding, waarbij verschillen in de uitvoering van de Participatiewet en WMO met (beter presterende) omliggende gemeenten dienen te worden weggewerkt. Zo wordt verplaatsing van zorg naar andere gemeenten voorkomen.
 • Goede initiatieven voor mantelzorg en sturing om samen en gezamenlijk te wonen wil 50PLUS Westerkwartier gaan ondersteunen en eventuele belemmeringen hiervan vanuit de gemeente wegnemen.
 • 50PLUS Westerkwartier denkt hierbij aan het in het leven roepen van een “Innovatief onderzoek” naar het zogeheten “Wonen in een hofje” waarbij met de nieuwste technische snufjes en goede zorg voor elkaar, weliswaar zelfstandig, eenieder veilig en goed verzorgd kan wonen.
 • 50PLUS Westerkwartier wil een gemeentelijke registratie van mantelzorg, zodat financiële- en andere maatregelen ter ondersteuning van, en zekere waardering voor de mantelzorger op een eenvoudige manier uitgewerkt kan worden.
 • 50PLUS is een voorstander van het dichter bij de burger brengen van het voldoen aan de zorgvraag van die burger. Geen drempels voor mensen met een beperking, en chronische ziekten, “digibeten” en laaggeletterden.
 • Extra aandacht voor preventie door het stimuleren van gezonde voeding en een gezonde leefstijl voor elke leeftijd.
 • 50PLUS vindt dat de gemeente Westerkwartier vanwege de grootte vanuit het uitgestrekte verzorgingsgebied (de wijken en de dorpen), minimaal recht heeft op een goede dependance van het UMCG.
 • 50PLUS wil dat de gemeente woningcorporaties actief stimuleert om voldoende en geschikte (energiezuinige) woningen te bouwen. Ook moet hierbij voldoende aandacht zijn voor speciale groepen zoals senioren, alleenstaanden, jongeren en voor mensen met een geestelijke- of lichamelijke beperking.
 • 50PLUS is van mening dat de gemeente het voortouw behoort te nemen om het aanbod van betaalbare sociale huurwoningen te vergroten. En er bij de Woningcorporaties op aan te dringen om waar mogelijk het aanbod van sociale huurwoningen in stand te houden en te vermeerderen, waardoor er voldoende betaalbare woningen voor de diverse inkomensgroepen worden gerealiseerd.
 • 50PLUS is van mening dat er door gemeente en woningcorporaties meer moet worden ingezet op duurzaamheid, het bouwen van zogenaamde “gas-loze” woningen en het toepassen van zonne-energie bij elke nieuw te bouwen woning.
 • De lokale regels voor het bouwen moeten waar nodig zodanig worden aangepast dat er meer leeftijdsbestendig en duurzaam kan worden gebouwd.
 • 50PLUS is bovendien een voorstander van levensloopbestendige woningbouw.
 • 50PLUS is voorstander van het verruimen van de mogelijkheid tot het bouwen van zogeheten “Kangoeroe” woningen en familiehuizen, waar meerdere generaties van één familie met elkaar, zelfstandig samenwonen. Dit kan onder andere tot stand komen door het verruimen van bestemmingsplannen vanuit de gemeente, waarbij de mogelijkheid voor kortingen bestaat op gemeentelijke heffingen en leges.

Leefbaarheid, de wijken en de dorpen

 • Buurtcoaches en wijkagenten kunnen samen met burgerinitiatieven vanuit dorpsraden zorgen voor een betere leefomgeving. Buurtzorg en wijkverpleging zijn belangrijke pijlers in de wijk en behoren voor inwoners gemakkelijk bereikbaar te zijn.
 • Met alle mogelijke middelen moet eenzaamheid bestreden worden, uiteraard met respect voor de eigen individuele keuze van mensen.
 • 50PLUS vindt, dat een goed en gevarieerd aanbod van activiteiten voor jong én oud in de dorps– en wijkcentra door de gemeente moet worden ondersteund

Speerpunten Westerkwartier

 • Mensen met een kleinere beurs gaan minder betalen voor gemeentelijke heffingen
 • Behoud van buurhuizen, wijkcentra in alle plaatsen in het Westerkwartier
 • Meer werkplekken voor 50plussers
 • Betaalbare en levensloopbestendige woningen
 • Meer politie zichtbaar in de wijk (wijkagenten)

Heeft u vragen of opmerkingen? Wii horen het graag. KLIK HIER