“Ik wil werken aan een leefbaarder Westerkwartier in het bijzonder voor ouderen.”

Janneke Koning,

Kandidaat nummer 2

“Door de positie van ouderen te herstellen, wordt het evenwicht in de samenleving hersteld.”

Chris Veeze,

Lijsttrekker

“Extra hulp en aandacht voor ouderen is noodzakelijk. Denk aan Mantelzorg en WMO.”

Bert Schukking

Kandidaat nummer 3

“Ik wil werken aan een leefbaarder Westerkwartier in het bijzonder voor ouderen.”

Jilling Rozema

Kandidaat nummer 4

 • De economie in West Groningen kent op dit moment een te lage groei. 50PLUS Westerkwartier vindt dat die werkelijkheid onder ogen moet worden gezien. Acquisitie van bedrijven voor deze regio, en dan in het bijzonder in Westerkwartier is lastig, maar niet onmogelijk. De gemeente zou een actievere rol kunnen spelen.
 • 50PLUS vindt dat werk de inwoners van Westerkwartier bij uitstek een gelegenheid biedt volwaardig aan de maatschappij deel te nemen, dus is het van belang dat de gemeente alle middelen aanwendt om werkgelegenheid(arbeidsplaatsen) naar de gemeente te halen. Daarenboven moet de gemeente in samenwerking met ondernemers werk- en leertrajecten met uitzicht op een baan onderhandelen, uitstippelen en waar nodig faciliteren.
 • 50PLUS is voorstander van een samenwerkingsverband met de Rijks Universiteit Groningen (RUG) en de Universiteit Twente (UT.) Innovatieve trajecten van deze opleidingsinstituten kunnen van grote waarde zijn voor het bedrijfsleven in de gemeente Westerkwartier.
 • 50PLUS steunt het uitrollen van glasvezel, maar wel in de hele gemeente. Invoering van snel internet - breedband – heeft een zeer positieve impact op de economie, waarmee de werkgelegenheid een stimulans krijgt. Ook afgelegen gebieden moeten snel internet kunnen krijgen.
 • 50PLUS vindt een goede digitale infrastructuur van belang, Groningen en zeker de gemeente Westerkwartier kent een groot aantal werknemers in de dienstverlenende sector. De werkgelegenheid zal in de toekomst verschuiven van maakindustrie naar andere vormen van werkgelegenheid waarbij een goede digitale infrastructuur van steeds groter belang wordt.
 • De maakindustrie is in Westerkwartier sterk vertegenwoordigd. In deze sector vertrekken veel bedrijven en gaan arbeidsplaatsen verloren. 50PLUS vindt dat de gemeente zich meer moet richten op innovatieve bedrijven en zich moet inzetten deze bedrijven naar Westerkwartier te halen door een gerichte klantvriendelijk opstelling en facilitering richting ondernemers die zich in de gemeente willen vestigen.
 • 50PLUS vindt bovendien dat de gemeente een actievere rol kan spelen om oudere werknemers weer aan het werk te houden en te krijgen. Ondernemers en gemeente kunnen hierin gezamenlijk optrekken. Bestrijding van zowel jeugdwerkloosheid als ouderenwerkloosheid zou een speerpunt van gemeentelijk beleid moeten zijn, zeker bij bedrijven waar Westerkwartierzaken mee doet.
 • 50PLUS is voorstander van een beter ingericht openbaar vervoer, zowel in en rond Westerkwartier en vooral tussen de dorpen onderling. Allereerst levert dit een bijdrage aan het terugdringen van autokilometers en bovendien is het effectiever voor zowel werknemers als werkgevers, gezien de uitgestrektheid van onze gemeente. De woonspreiding van veel werknemers vraagt een breder aanbod van openbaar vervoer verbinding. Ook zal dit een positief economisch effect hebben en kan een duidelijke stimulans zijn voor de werkgelegenheid in onze mooie gemeente!

Het Midden- en Klein Bedrijf (MKB)

 • Het MKB en het toenemend aantal zelfstandigen zonder personeel zijn de basis van onze lokale economie en werkgelegenheid. Deze ondernemende mensen verdienen waar dat kan: meer steun, bescherming en hulp van de gemeente.
 • 50PLUS is van mening dat juist het MKB de ruggengraat van het maatschappelijk ondernemen is en daarom alle steun van de gemeente verdient.
 • Ondernemers ondervinden nog steeds tegenwerking van de gemeente bij het realiseren van hun doelen. De houding van de gemeentelijke ondersteuning wordt nog te vaak als negatief ervaren. 50PLUS is van mening dat de klantgerichtheid van de gemeente beter zou kunnen en dat daar meer op gestuurd moet worden.
 • 50PLUS wil de positie van de gemeente als aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven blijvend stimuleren, waardoor de lokale werkgelegenheid voor jong én oud toeneemt!
 • In de visie van 50PLUS stimuleert de gemeente een lokale circulaire economie waar duurzaamheid, energiezuinigheid, en milieuvriendelijkheid centraal staan.

De gemeente als werkgever

 • 50PLUS wil dat de gemeente gebruik maakt van een stimuleringspakket om oudere werknemers aan het werk te krijgen, waarbij het opleiden van nieuwe werknemers door oudere en ervaren werknemers (tandembanen) aandacht krijgt.
 • Meer aandacht van banen voor mensen die buiten een reguliere arbeidsmarkt vallen, voorheen de WSW. Het is gebleken dat vooral de overheid achterblijft bij het creëren van dergelijke arbeidsplaatsen.
 • De gemeente moet 50-plussers bij sollicitaties, naar eigen gemeentelijke arbeidsplaatsen serieus nemen. Ze zijn ervaren en niet extra duur of minder productief.
 • 50PLUS wil dat de gemeente het goede voorbeeld geeft door mensen boven de 45 jaar, die werkloos zijn geraakt volop kansen te geven. Ook gaat de gemeente daar waar mogelijk minder gebruik maken van flexwerkers, wordt het systeem van payrolling afgeschaft en werknemers met een flexcontract in vaste dienst genomen.

Speerpunten Westerkwartier

 • Mensen met een kleinere beurs gaan minder betalen voor gemeentelijke heffingen
 • Behoud van buurhuizen, wijkcentra in alle plaatsen in het Westerkwartier
 • Meer werkplekken voor 50plussers
 • Betaalbare en levensloopbestendige woningen
 • Meer politie zichtbaar in de wijk (wijkagenten)

Heeft u vragen of opmerkingen? Wii horen het graag. KLIK HIER