“Ik wil werken aan een leefbaarder Westerkwartier in het bijzonder voor ouderen.”

Janneke Koning,

Kandidaat nummer 2

“Door de positie van ouderen te herstellen, wordt het evenwicht in de samenleving hersteld.”

Chris Veeze,

Lijsttrekker

“Extra hulp en aandacht voor ouderen is noodzakelijk. Denk aan Mantelzorg en WMO.”

Bert Schukking

Kandidaat nummer 3

“Ik wil werken aan een leefbaarder Westerkwartier in het bijzonder voor ouderen.”

Jilling Rozema

Kandidaat nummer 4

Veiligheid/ criminaliteit/ politie

 • 50PLUS vindt dat iedereen zich veilig moet kunnen voelen in zijn/haar eigen leefomgeving, niet alleen veilig voelen maar ook echte veiligheid voor onze inwoners! Daarom wil 50PLUS dat orde en veiligheid een speerpunt wordt!
 • 50PLUS is daarom voor het behoud van de aanwezigheid van plaatselijke politiebureaus. De politieposten en de wijkagent moeten blijven, om op die manier samen met de wijkcoaches en bewoners aan de veiligheid van de buurten en doorpen te kunnen blijven werken.
 • Crimineel gedrag moet worden aangepakt: “Lik op stuk beleid”. Daar hebben we de hulp bij nodig van Politie en Justitie. 50PLUS wil juist met de gemeente, de politie en het Openbaar Ministerie heldere afspraken maken om onze burgers die veiligheid te bieden.
 • Veiligheid betekent ook dat de leefbaarheid verbeterd moet worden, openbare ruimten moeten veilig zijn. Iedereen moet veilig kunnen wonen en werken​.
 • Schade aangebracht door vandalen wordt door de gemeente verhaald op de daders, en bij minderjarigheid op de ouders.
 • Criminaliteitsbestrijding en informatiepositie radicalisering opvoeren, door waar mogelijk extra inzet van wijkagenten en buurtcoaches.
 • 50PLUS wil een betere inzet van handhaving in de gemeente. Er wordt in onze gemeente nog veel te veel door de vingers gezien. Handhaven daar waar het moet en/of nodig is!
 • Meer controle op snelheidsovertreders in wijken, zeker in de 30 km zones. Vaker beboeten en tegengaan van huftergedrag.
 • Nadenken over het stimuleren en inrichting van vuurwerkvrije zones en daarmee de overlast die burgers en dieren op momenten ondervinden verminderen. In verschillende andere gemeenten wordt geëxperimenteerd met het inrichten van een gemeentelijk professioneel vuurwerk.

Drugs- en Alcoholgebruik

 • 50PLUS is voorstander van legalisering van softdrugs, haal softdrugs uit de criminele sfeer door nederwietteelt te legaliseren onder zeer strenge en stringente voorwaarden en met vergunning. Een beleid waarmee de huidige bestaande gedoogtoestand gedecriminaliseerd kan worden.
 • 50PLUS steunt de nu gestarte lokale experimenten, maar had liever gezien dat was gekozen voor invoering in één keer voor geheel Nederland. 50PLUS is daarom voorstander van een gemeentelijk beleid gericht op een landelijke invoering om criminaliteit in deze sector een halt toe te roepen.
 • 50PLUS vindt dit beleid gericht op decriminalisering juist van belang, omdat er gerede twijfels zijn die te maken hebben met het binnendringen van de criminele onderwereld in de bovenwereld. Er worden in verschillende gemeenten vraagtekens gezet bij de integriteit van bestuur en om deze integriteit te waarborgen is een decriminaliserend beleid eigenlijk een noodzaak.
 • 50PLUS is een voorstander van een gemeentelijk beleid gericht op het terugdringen van het gebruik van alcohol, roken en drugs. De gemeente moet hierin een duidelijk, actief en integraal ontmoedigingsbeleid voeren: Overleg met scholen en sportverenigingen om een duidelijk matigingsbeleid op te zetten en aandacht te vragen voor het gebruik en misbruik van alcohol, roken en drugs.

Speerpunten Westerkwartier

 • Mensen met een kleinere beurs gaan minder betalen voor gemeentelijke heffingen
 • Behoud van buurhuizen, wijkcentra in alle plaatsen in het Westerkwartier
 • Meer werkplekken voor 50plussers
 • Betaalbare en levensloopbestendige woningen
 • Meer politie zichtbaar in de wijk (wijkagenten)

Heeft u vragen of opmerkingen? Wii horen het graag. KLIK HIER