“Ik wil werken aan een leefbaarder Westerkwartier in het bijzonder voor ouderen.”

Janneke Koning,

Kandidaat nummer 2

“Door de positie van ouderen te herstellen, wordt het evenwicht in de samenleving hersteld.”

Chris Veeze,

Lijsttrekker

“Extra hulp en aandacht voor ouderen is noodzakelijk. Denk aan Mantelzorg en WMO.”

Bert Schukking

Kandidaat nummer 3

“Ik wil werken aan een leefbaarder Westerkwartier in het bijzonder voor ouderen.”

Jilling Rozema

Kandidaat nummer 4

OV, wegen en milieu

 • 50PLUS wil alternatief vervoer voor inwoners die slecht ter been zijn. Door middel van elektrisch voortbewogen zogenaamde “Witkarren”, (golfwagentjes) worden deze inwoners op die manier in de gelegenheid gesteld te kunnen winkelen en sociale centra te bezoeken. De planning van de elektrische Witkar kan worden geregeld met de gemeente door uitkeringsgerechtigden als werkervaringsproject. De uitkeringsgerechtigden zijn ook de chauffeurs van de Witkarren. Er worden sponsoren aangezocht die deze wijze van vervoer waarop naamsvermelding mogelijk is mee gaan financieren.
 • Bij elke halte behoren voldoende zitplaatsen aanwezig te zijn.
 • De marktwerking in het openbaar vervoer moet worden teruggedraaid. Waar mogelijk voert de gemeente daar een actieve rol in.
 • 50PLUS wil een gemeentelijke publiekscampagne om “opstaan voor ouderen” en mensen met een beperking in het openbaar vervoer te stimuleren.
 • 50PLUS is een voorstander van een beter ingericht openbaar vervoer in de hele gemeente. Een beter ingericht openbaar vervoer kan bijdragen aan het verminderen van het autogebruik. Daarmee neemt de uitstoot van CO2 en fijnstof af.
 • 50PLUS wil buiten de spitsuren gratis openbaar vervoer voor 65-plussers in de gemeente en de regio.
 • Bij gemeentelijke besluitvorming moet rekening worden gehouden met de toekomstige (zelfrijdende) autonome auto. Het verschil tussen openbaar en eigen vervoer zal daardoor voor een deel vervagen. Dit heeft grote voordelen voor ouderen en minder mobiele reizigers.
 • 50PLUS vraagt extra aandacht voor het onderhoud van wegen en fietspaden, vooral de verbetering van de bereikbaarheid per fiets. Veilige oversteekplaatsen voor zowel voetgangers als fietsers.
 • Laten we van Westerkwartier een fietsgemeente maken door meer fietspaden aan te leggen en de huidige inrichting ervan te verbeteren. Voor de veiligheid van fietsers zo min mogelijk scooters op het fietspad, liefst geen.
 • Om de bereikbaarheid van de gemeentelijke centra te vergroten, de economie te versterken en het vooral voor oudere inwoners van de gemeente gemakkelijker te maken om te winkelen vraagt 50PLUS aandacht voor het uitbreiden van parkeerzones met parkeerschijf, zogenaamde Blauwe Zones.
 • 50PLUS vindt dat het strooibeleid van de gemeente Westerkwartier geëvalueerd moet worden. Steeds meer ouderen gaan wonen op plekken die buiten het strooigebied vallen, alleen op hoofdroutes wordt nu gestrooid. Het lijkt 50PLUS zinnig om de strooiroutes aan te passen aan de veranderende werkelijke woonsituatie.

Speerpunten Westerkwartier

 • Mensen met een kleinere beurs gaan minder betalen voor gemeentelijke heffingen
 • Behoud van buurhuizen, wijkcentra in alle plaatsen in het Westerkwartier
 • Meer werkplekken voor 50plussers
 • Betaalbare en levensloopbestendige woningen
 • Meer politie zichtbaar in de wijk (wijkagenten)

Heeft u vragen of opmerkingen? Wii horen het graag. KLIK HIER