“Ik wil werken aan een leefbaarder Westerkwartier in het bijzonder voor ouderen.”

Janneke Koning,

Kandidaat nummer 2

“Door de positie van ouderen te herstellen, wordt het evenwicht in de samenleving hersteld.”

Chris Veeze,

Lijsttrekker

“Extra hulp en aandacht voor ouderen is noodzakelijk. Denk aan Mantelzorg en WMO.”

Bert Schukking

Kandidaat nummer 3

“Ik wil werken aan een leefbaarder Westerkwartier in het bijzonder voor ouderen.”

Jilling Rozema

Kandidaat nummer 4

 • 50PLUS wil geen uitbreiding van de gemeentelijke belastingen, omdat dit opnieuw zal leiden tot lastenverzwaringen voor de burger en in het bijzonder voor ouderen en mensen met minder draagkracht. 50PLUS zal daarom nieuwe gemeentelijke belastingen tegengaan.
 • 50PLUS is een voorstander van meer democratische grip op de zogenaamde regionale overeenkomsten, de samenwerkingsverbanden die zich nu deels onttrekken aan democratische controle.
 • 50PLUS is voorstander van gemeentelijke, regionale en landelijke referenda. Ook de bevolking kan onder voorwaarden een referendum voorstellen. Meer directe democratie dus, ook lokaal! 50PLUS laat zich graag inspireren door het beleid in Zwitserland.
 • 50PLUS blijft dus een voorstander van referenda, zeker op lokaal niveau om de burger direct te betrekken bij de lokale politiek.
 • 50PLUS is voorstander van een gekozen burgemeester en is van mening dat de inwoners van een gemeente inspraak, via een gemeentelijk referendum, moeten hebben bij de voordracht van een burgemeester.
 • Omdat de gemeenteraadsverkiezingen over de lokale politiek gaat en niet over de landelijke politiek, horen deze verkiezingen niet meer in alle gemeenten op dezelfde dag gehouden te worden, maar op verschillende momenten. De gemeente draagt deze wens actief uit.
 • 50PLUS vindt dat gemeentelijke tarieven van bepaalde diensten, zoals leges tegen vergelijkbare, eventueel lagere, gelijke tarieven van omliggende gemeenten dienen te worden aangeboden. Dit om de verschillen in tarieven met omliggende gemeenten te vermijden.
 • De saamhorigheid in de samenleving moet terugkomen. Essentieel hierbij is het woord “SAMEN”. Dit betekent dat we meer en meer moeten doen om die saamhorigheid weer terug te krijgen en te behouden. Dat vraagt coöperatief gedrag van zowel de gemeentelijke overheid en ook van de burgers en inwoners van de dorpen en de wijken.
 • De gemeente is van de burger, de burger is er niet voor de gemeente, dit betekent een verandering van cultuur in de gemeentelijke organisatie. De dienstbaarheid van de gemeentelijke organisatie dient weer voorop te staan.
 • 50PLUS vindt dat bushaltes en postbussen in de omgeving van plekken waar veel ouderen of mensen die slecht ter been zijn komen en wonen gehandhaafd moeten blijven. Deze inwoners moeten geen kilometers hoeven te lopen om een bushalte of brievenbus te vinden.
 • Steden en dorpen, stad en platteland hebben elkaar nodig. 50PLUS wil zich inzetten voor samenwerking, maar is geen voorstander van nog grotere stads- en metropoolregio’s.
 • 50PLUS is een voorstander van het betrekken van inwoners bij de dagelijkse praktijk van besluitvorming in deze gemeente. Het is in de ogen van 50PLUS noodzakelijk om in samenspraak met burgers tot besluiten te komen.
 • 50PLUS is voorstander van het terugdraaien van regelgeving die het burgers alleen maar lastiger maakt en/of ongevraagde administratieve rompslomp met zich mee brengt. Overheden beschouwen burgers tegenwoordig al te wantrouwend en proberen de burger met een teveel regelgeving te controleren.
 • 50PLUS vraagt meer aandacht voor het VN-verdrag Handicap. Mensen met een beperking worden ook in onze gemeente nog steeds achtergesteld. Denk daarbij bijvoorbeeld aan toegankelijkheid en aangepast werk of werkplek.
 • 50PLUS is veel gelegen aan het terugbrengen van het saamhorigheidsgevoel in onze samenleving. De gemeente kan daarin een grote bijdrage leveren door die saamhorigheid te faciliteren met de inrichting van dorpskernen. Bovendien in elke wijk, dorp of woonstreek dorps – en/of gemeenschapshuizen behouden of vestigen. Sporthallen, trapveldjes en speelgelegenheid ontwikkelen, en inrichten samen met inwoners, die ook zorgen voor beheer, onderhoud en instandhouding.
 • 50PLUS is een voorstander van het waar mogelijk, samen met de bewoners inrichten, onderhouden en uitbreiden van openbaar groen.
 • 50PLUS wil het gemeentelijke huishoudboekje op orde hebben én houden. We willen volgende generaties niet opzadelen met de lasten van een (toenemende) schuld door allerlei projecten te financieren waarvan de levensvatbaarheid niet duidelijk is.
 • 50PLUS vindt de financiële positie van de gemeente niet rooskleurig. Er zijn veel financiële middelen uitgeleend, toegezegd of als borgstelling onderschreven. Die middelen hadden ook de burger rechtstreeks ten goede kunnen komen, nu drukken ze op de begroting en is in enkele gevallen de vraag: “komt het uitgeleende geld nog terug of worden de uitstaande schulden afgeschreven?”
 • 50PLUS vindt het zorgelijk dat de schuldpositie van de meeste gemeenten die nu samensmelten jaar op jaar groeit en de begroting jaar op jaar zogenaamd positief wordt afgesloten, door het opleuken met een greep uit de reserves en dat op een wijze waarvan de einduitkomst eigenlijk negatief is, maar op deze manier toch als positief kan worden gepresenteerd.
 • Nieuw af te sluiten leningen voor allerhande nieuwe projecten dienen vooraf de goedkeuring te hebben van zowel een onafhankelijk instituut als de brede instemming van de gemeenteraad.
 • 50PLUS is voorstander van een controleerbaar, streng, rechtvaardig en humaan vreemdelingenbeleid, ook lokaal.
 • 50PLUS vindt dat economische vluchtelingen en uitgeprocedeerde asielzoekers in principe geen recht hebben op gemeentelijke voorzieningen.
 • 50PLUS is voorstander van gerichte stimuleringsmaatregelen die de ontwikkeling van het platteland in economisch opzicht versterken. Westerkwartier is een agrarische gemeente met een aanzienlijk landbouwareaal.
 • 50PLUS is voorstander van de ontwikkeling van een duurzame en zeker houdbare agrarische sector in onze gemeente en voor versterking van de positie van de agrarische sector in de gemeente.
 • 50PLUS is voorstander van maatregelen op het gebied van voedselveiligheid en in het tegengaan van verspilling. 50PLUS vindt dit een gemeentelijk aandachtspunt.
 • Gebruik van kunstmest en gif in de landbouw en antibiotica in de veehouderij moeten sterk worden verminderd. Waar mogelijk gaat de gemeente deze vermindering stimuleren.
 • Beperking van grootschalige intensieve veehouderij, 50PLUS is tegen het bouwen van megastallen in het buitengebied.
 • Bovendien is 50PLUS een voorstander van een terughoudend beleid ten aanzien van mestopslag in de gemeente. De opslag mag in principe alleen voor eigen gebruik worden opgeslagen. Geen opslag van vaste of drijfmest voor commerciële doeleinden waarbij de mestoverschotten vanuit de rest van Nederland in onze gemeente worden gedumpt.
 • 50PLUS is voorstander van het vernieuwen en herinrichten van het glastuinbouw areaal in de gemeente.
 • 50PLUS is geen voorstander van een privatisering, zeker niet waar dat niet in het belang is voor de samenleving. De privatiseringsgolf die over Nederland is gerold is praktisch gesproken niet uitgepakt in het voordeel van de burger. Het zou alles efficiënter, gemakkelijker en goedkoper maken. Het tegendeel is echter gebleken.
 • 50PLUS vindt dat daar waar privatisering werkelijk voordelen kan opleveren er voorzichtig mee moet worden omgegaan. Voordat een privatisering wordt ingezet, moet er eerst gekeken worden wat de werkelijke effecten (voordelen) ervan zijn.
 • 50PLUS is een voorstander van, waar dit mogelijk is, het terugdringen van door de gemeente ingezette geprivatiseerde doelen. In sommige gevallen is gebleken dat de doelstellingen niet werden behaald, efficiëntie werd niet verkregen door verdergaande regelingen en werd daardoor duurder dan ooit begroot.
 • 50PLUS Westerkwartier streeft naar het handhaven of het verwerven van (het liefst een meerderheidsbelang door de gemeente in essentiële activiteiten), openbaar vervoer, communicatie, energie, water en gezondheidszorg. Dit eventueel in samenwerking met andere gemeenten in de regio

Speerpunten Westerkwartier

 • Mensen met een kleinere beurs gaan minder betalen voor gemeentelijke heffingen
 • Behoud van buurhuizen, wijkcentra in alle plaatsen in het Westerkwartier
 • Meer werkplekken voor 50plussers
 • Betaalbare en levensloopbestendige woningen
 • Meer politie zichtbaar in de wijk (wijkagenten)

Heeft u vragen of opmerkingen? Wii horen het graag. KLIK HIER