Werklandschap Wijkevoort is een nieuw bedrijventerrein ten zuidwesten van Tilburg. Het terrein, 80Ha, wordt ontwikkeld tot een werklandschap, met veel aandacht voor natuur en landschap. Bedrijven en natuur zijn er in evenwicht met elkaar. Tilburg is samen met Waalwijk een logistieke topregio in Nederland en Europa. Op dit moment is er in Tilburg/Waalwijk veel vraag naar (zeer) grote kavels, terwijl het concrete aanbod beperkt is. Regionaal is afgesproken om in Tilburg op de locatie Wijkevoort ruimte te bieden aan grootschalige logistieke activiteiten waardoor bestaande en nieuwe bedrijven betere ontwikkel- en groeimogelijkheden krijgen. Het doel hiervan is groei van de Tilburgse en regionale economie en meer werkgelegenheid. De bewoners van het gebied en bewoners van het nabij gelegen wijk De Reeshof willen niet dat er grote distributiecentra en industrie gebouwd gaan worden pal ten zuiden van de Reeshof, ten koste van waardevol agrarisch landschap en historisch erfgoed. De bewoners vrezen dat dit overlast zal geven van geluid, stank, licht, verkeer, fijnstof en stikstof voor mensen, planten, dieren en het milieu. De uilen, vleermuizen, reeën, en weidevogels die in Wijkevoort leven zullen hun leefgebied kwijtraken.De komende maanden gaat de gemeenteraad in Debat met college over de specifieke invulling.

Regelmatig willen wij als 50plus een speerpunt onder u aandacht brengen. Vandaag Dementie. 50plus wil dat er in Tilburg meer aandacht komt voor mensen met dementie. Dementie, waaronder ook alzheimer, komt nu al voor bij 280000 mensen in Nederland en een klein drie duizend mensen in Tilburg. Over 10 jaar zijn dit er al 4000. Dementie veroorzaakt de grootste ziektelast voor de patiënt. Te denken valt aan Mobiliteit, zelfzorg, dagelijkse dingen zoals boodschappen doen, pijn, angst en depressie. Maar ook de impact van de omgeving is enorm. Voor mantelzorgers zoals partners, buren, en hulpverleners is hulpverlening aan dementerende zeer belastend. Ook de zorgkosten voor mensen met dementie is het hoogste van Nederland. Daarnaast is dementie ook niet te genezen en is er geen medicatie voor. Alleen de symptomen kan men mogelijk tijdelijk verminderen. 50plus vind daarom dat er vanuit de gemeente veel meer gedaan moet worden voor deze grote groep. Ze moeten minimaal het ambassadeurschap op zich nemen om dementie onder de aandacht te brengen

Op 5 en 8 November 2018 zijn de jaarlijkse begrotingsdebatten en algemene beschouwingen over de plannen die het College bekend maakte voor 2019. Grootse plannen maar weing perspectief voor Ouderen. Geen of weinig aandacht voor kwetsbare oudere en de hulpverleners zoals Mantelzorgersers en Vrijwilligers. Geen aandacht voor Wonen voor oudere of op welke wijze men langer thuis kan blijven wonen. Ook geen aandacht voor de fysieke, Veilige of gezonde leefomgeving waarin de Oudere verblijven. Als 50plus fractie gaan we diverse moties en amendementen indienen op verschillende vraagstukken. Wij gaan andere fractie steunen waar raakvlakken zijn met ons verkiezingsprogramma en zoeken steun voor onze inbreng. Het zijn onze eerste begrotingen maar hebben een goed gevoel dat we ons kunnen profileren over vraagstukken voor ouderen. We hebben er zin in.

Het vormen van een coalitie is in Tilburg gelukt. Het is een breedgedragen bestuursakkoord geworden dat ook door ons wordt gesteunt. 7 van de 10 partijen vonden het een goed akkoord. Wij als 50plus hebben lang getwijfels of me mee wilde doen. Als rode draad in het akkoord was seniorenbeleid moeilijk te vinden. De partijen die het akkoord hadden geschreven CDA, VVD, D66 en Groen Links zegde toe dat senioren wel degelijk een belangrijk aandachtgebied was en dat er een wethouder kwam die een portefeuille seniorenbeleid ging opzetten. Door de wethouder werd toegezegd dat wij als 50plus betrokken gaan worden bij het maken van een goed seniorenbeleid en dat ook andere partners zoals seniorenraad, KBO en Contour de Twern daar bij betrokken gaan worden. We diende ook een motie in(die werd aangenomen) om minimaal 1 maal per jaar het bestuursakkoord te evalueren zodat we konden kijken of er iets gebeurde voor de senioren. We kunnen er dus tussentijds altijd nog uitstappen. Dit gaf voor ons de doorslag om akkoord te gaan. Wij vinden dat je beter met elkaar kunt praten dan tegen elkaar vanuit de oppostie. De tijd al het leren.

 

 

 

 

Het is ons gelukt! Wij hebben met steun van de Kiezers in Tilburg, Udenhout en Berkel-Enschot twee zetels gekregen in de gemeenteraad. Henk van Tilborg en Frans Vriens worden de volksvertegenwoordigers voor de komende 4 jaar voor 50PLUS. Zij worden ondersteund door een steunfractie en commissieleden Humphrey Martherus en Ruud Roubos. Op 29 Maart a.s worden de gemeenteraadsleden officieel geinstalleerd voor de gemeenteraad. 

 

In het verkiezingsprogramma 2018 – 2022 presenteert 50PLUS een totaalprogramma voor de gemeente Tilburg met in alle beleidsonderdelen een duidelijke visie op de positie van de 50-plussers.

Dit programma richt zich tot iedereen, jong en oud, die zich betrokken voelt bij de gemeente Tilburg en zich herkent in de doelstellingen van 50PLUS : Alle burgers tellen mee in onze gemeente, van jong tot oud, in een stad die vernieuwt, die ondernemend is, die zorgt voor wie zorg nodig heeft, waar de burgers zich veilig kunnen voelen en waar weer verbinding komt tussen degeneraties. Daarbij gelden voor 50PLUS Tilburg de volgende speerpunten:

Lees meer...

Een van onze speerpunten in ons Tilburg verkiezingsprogramma is aanpak van hufterig gedrag. Nederlanders ervaren hufterigheid of fatsoensnormen nog steeds als grootste ergernis in de samenleving. De vinger opsteken, rotzooi op de grond gooien, naar elkaar roepen en elkaar in wandelgebied en op de weg geen ruimte geven. Ook in Tilburg is dit aan de orde van de dag. Tilburg is een multiculturele stad met veel verschillende culturen met ieders eigen regels en omgangsnormen. Respect en fatsoenlijk met elkaar omgaan kun je ook van elkaar leren. Dit kan wat betreft 50PLUS op diverse manieren. Dit kan op scholen, verenigingen, gespreksgroepen en themadagen. Onderwerpen zijn dan respect, fatsoen, asociaal gedrag, en er kan een anti-hufterigheid campagne worden gestart. Naast voorlichting wil 50plus ook ondersteuning geven aan buurtpreventie teams en uitbreiding van Boa’s en hun bevoegdheden. In gesprek gaan met overtreders waarom ze dit soort gedrag tonen kan helpen om het probleem aan te pakken en mogelijk hun ouders of begeleiders daarbij betrekken. Door een gerichte aanpak denkt 50PLUS dat er ook voor onze Jongere generatie en onze kinderen en kleinkinderen een leefbare en veilige leefomgeving ontstaat waar we samen van kunnen genieten.