Logo 50plusGLDEibergen, 1 augustus 2019

Op zaterdag 28 september houdt 50PLUS Gelderland haar Provinciale Algemene Vergadering in het gebouw ’t Hert in Nijmegen.

Naast een aantal bestuurlijke zaken zal de verkiezing van nieuwe bestuursleden en het afscheid van onze voorzitter, Wim van Haaster, op de agenda staan.
Tevens wil het bestuur van 50PLUS Gelderland de leden informeren over plannen om de leden meer te betrekken bij de bestuurlijke en politieke activiteiten bij 50PLUS Gelderland.
Wilt u 28 september in uw agenda noteren? Wij spreken de wens uit dat u aanwezig bent.

Lees meer...

Logo 50plusGLDHet bestuur had gepland dat de provinciale ledenvergadering begin september zou worden gehouden.

Omdat dit in verband met de voorbereidingen krap is, en mede in verband met de vakantieperiode, is de datum vastgesteld op zaterdag 28 september 2019.

De definitieve uitnodiging en agenda volgen eind juli.

Namens het bestuur van 50PLUS Gelderland,

Henk van Elst
Interim-voorzitter

PASpanelCentraal thema: Wat moet er gebeuren na de uitspraak van de Raad van State over de PAS en wat vooral niet?

Zoals gewoonlijk waren de milieu gelieerde aanwezigen een geheel andere mening toegedaan dan de boerenvertegenwoordigers. Wat in ieder geval wel duidelijk is geworden, is dat de PAS niet heeft gebracht wat ervan werd verwacht. De reden hiervoor was dat de PAS geen ambitie in zich had en dat de gedachte herstelmaatregelen daarin te naïef waren. Wat herhaaldelijk naar voren kwam was het wantrouwen in elkaars bedoelingen.

Slotadvies was vooral dat vruchtbare gronden niet zomaar verdwijnen mogen (uitruil landbouwgrond versus natuur is oké); agrariërs moeten wel perspectief worden geboden; vooral SAMEN integraal aan de slag gaan (luisteren naar elkaar en proberen elkaar te begrijpen) met respect voor de uitspraak van de Advocaat-Generaal van het Europese Hof: verworven rechten van de boeren respecteren.

Lees meer...

N WEGStatenlid Marcel Bruins was 3 juli aanwezig bij de Provinciale Statenvergadering om de belangen van 50PLUS en haar achterban te behartigen. Het voorbereidende werk is natuurlijk het werk van de volledige fractie van 50PLUS.

De meest in het oog springende onderwerpen in deze vergadering waren: Burgerinitiatief Stop de bomenkap langs N-wegen, Proeftuin aardgasvrij maken bestaande woonwijken en de Perspectiefnota 2020.

Stop de bomenkap

5OPLUS kan zich volledig vinden in het burgerinitiatief Stop de bomenkap. Dit initiatief wil dat er gestopt wordt met het roekeloos kappen van bomen langs de N-wegen in Gelderland. Marcel gaf in zijn betoog aan dat het zonde is dat het mooie landschap onnodig wordt aangetast. Het burgerinitiatief werd unaniem aangenomen.

Lees meer...

DijkZutphen kopieNaar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) heeft de fractie van 50PLUS schriftelijke vragen gesteld aan het College van Dijkgraaf en Heemraden (CDH) van het Waterschap Rivierenland. De vragen zijn gesteld omdat deze uitspraak verstrekkende gevolgen kan hebben voor lopende en toekomstige projecten.

De PAS is een landelijk programma waarbij de twaalf provincies, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het Ministerie Infrastructuur en Waterstaat en Defensie samenwerken. De provincie is één van de PAS-partners en heeft verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de PAS op provinciaal niveau. Hiervoor werkt de provincie samen met waterschappen, terrein beherende organisaties, gemeenten en de Omgevingsdiensten.

Lees meer...

Logo 50plusGLDBeste Gelderse 50PLUSsers,

Door de succesvolle verkiezingen van dit jaar hebben wij dringend behoefte aan nieuwe bestuurders die ons Algemeen Bestuur willen gaan verbreden en versterken.

Als u samen wilt meedenken met andere 50PLUSsers in Gelderland, is dit misschien een nieuwe en leuke uitdaging voor u. Heeft u enige bestuurlijke ervaring of denkt u “Dit is wel wat voor mij”, neem dan direct contact op met de secretaris Nelleke de Jong, mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., en meld u vandaag nog aan.

Op 7 september a.s. wordt er tijdens de Provinciale Algemene Vergadering in Nijmegen een nieuw bestuur gekozen en misschien wel met u als nieuwe bestuurder.

Namens het Bestuur 50PLUS Gelderland,
Theo Weijers
Vice-voorzitter
Tel. 06-53701276

waterschap rivierenlandVergadering Algemeen Bestuur Waterschap Rivierenland (WSRL)

De leden van het Algemeen Bestuur Jan Opschoor en Theo Weijers namen 21 juni jl. deel aan de vergadering van het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland.

50PLUS op de bres voor de ingezetenen in Rivierenland

De voornaamste agendapunten waren, naast Jaarverslag en Jaarrekening 2018, de Voorjaarsnota 2019, Herziening Kostentoedelingsverordening (effect op belastingen!) en het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Voorjaarsnota 2019

In de Voorjaarsnota 2019, voortvloeiend uit het recente Bestuursakkoord 2019-2023, geeft het algemeen bestuur op hoofdlijnen richting aan de beleidsdoelstellingen van het waterschap en welke middelen zij hiervoor wil inzetten om deze doelstellingen de komende jaren te realiseren.

Lees meer...

BeekPASDe Statenleden Marcel Bruins en Leendert Lodder waren 19 juni aanwezig bij de Provinciale Statenvergadering, de eerste vergadering die deel uitmaakte van de Statendag volgens de nieuwe werkwijze. 

Begrotingen

De onderwerpen in deze korte vergadering waren divers. Onder andere werd er gesproken over de begrotingen van diverse gemeenschappelijke regelingen zoals: de zeven Gelderse Omgevingsdiensten, Park Lingezegen en Projectbureau Herstructurering Tuinbouw. De begrotingen werden allen goedgekeurd.

Lees meer...

ginkelsehei 2014De Statenleden Marcel Bruins en Leendert Lodder waren namens de 50PLUS-fractie woensdag 29 mei aanwezig bij de lancering van de website “Gelderland Herdenkt”. Dit is een platform waarop alle activiteiten staan rondom het herdenken en vieren van 75 jaar vrijheid in Gelderland.

Vijf Gelderse regio’s maakten de plannen. De regio’s zijn de Airborne-regio (Arnhem, Renkum, Ede en Overbetuwe), Nijmegen en omgeving, het Rivierengebied, De Achterhoek en Liemers, en de Veluwe. Daarnaast zijn er drie grote evenementen in Arnhem, Nijmegen en Wageningen. Om ook zoveel mogelijk kinderen en jongeren te betrekken bij Gelderland Herdenkt, is er een educatieproject.

Lees meer...

Logo 50plusGLDOnze voorzitter, Wim van Haaster, heeft enige tijd geleden een nieuwe baan aanvaard. De afgelopen tijd bleek dat de baan dusdanig druk is dat dit moeilijk is te combineren met zijn taak als voorzitter van 50PLUS Gelderland.

Omdat het voor 50PLUS Gelderland belangrijk is dat de voorzitter over voldoende tijd beschikt om zijn taak uit te voeren heeft hij besloten af te treden. Wij betreuren het dat Wim van Haaster aftreedt, maar hebben alle begrip voor zijn beslissing.

Interim-voorzitter

Onze oud-voorzitter, Henk van Elst, is bereid om tijdelijk de taak als interim-voorzitter op zich te nemen tot er een nieuwe voorzitter wordt gekozen tijdens de Algemene Ledenvergadering op 7 september 2019. Wilt u deze datum vast in uw agenda reserveren?

Het bestuur 50PLUS Gelderland dankt Wim van Haaster voor zijn grote inzet voor onze afdeling en is blij dat Henk van Elst hem tijdelijk wil vervangen.

Lees meer...