Fatsoen – wat is dat ook alweer? | Blog van Robert Vos

De maatschappij is aan het veranderen. De media staat er vol van. Termen als polarisatie, geweld, ondermijning, agressie, discriminatie, ongelijkheid. Waar is het respect en fatsoen voor elkaar?

Als volksvertegenwoordiger hebben wij daar een voorbeeld rol in. Juist hierover is een debat gevoerd met de eindhovense raad. Al een ruime tijd proberen wij met elkaar een raad te zijn waar het gaat om de politieke inhoud en niet om de persoon en emotie. De Emmer is vol en daarom hebben bijna alle raadsleden de handen ineen geslagen om een motie in te dienen. 50PLUS heeft deze motie namens alle indieners voorgedragen in de raadsvergadering.

De motie "Onderling Fatsoen en Respect" is op 17 juni behandeld en met 6 stemmen tegen en 39 stemmen voor aangenomen.

De volgende oproep is door alle indieners bekrachtigd:

Roepen de raad op uit te spreken dat:

  1. De maat vol is en dat we respectloos gedrag niet meer accepteren en met kracht afkeuren. 
  2. Partijen die zich willens en wetens onttrekken aan de afgesproken mores zelf verantwoordelijk zijn voor de gevolgen die dat zal hebben in de samenwerking met andere leden van de raad.

Als u de gehele motie wilt lezen klikt u hier.

Als u wilt kijken naar het debat klikt u hier. Bij tijdschema -1:51 start het debat

Aan de slag met het VN-verdrag

Het VN verdrag gaat over de rechten van mensen met een beperking (lichamelijk, zintuiglijk, verstandelijk, psychisch) en/of chronische ziekte op allerlei leefgebieden; werk, gezondheidszorg, onderwijs, sport, cultuur, vervoer, wonen. Maar het gaat ook over zaken als bewustwording, participatie en gelijke behandeling. Op veel van deze gebieden valt nog veel te verbeteren en veel werk te verzetten. Dat bleek ook uit de druk bezochte A-avond op 3 maart 2020 op initiatief van de PvdA en 50PLUS fractie. De aanwezigen gaven input op wat goed gaat, wat beter kan en wat ze zelf gaan doen. De aanbevelingen staan in het verslag van deze bijeenkomst. In het coalitieakkoord staat ‘In Eindhoven doet iedereen mee’ dan is het belangrijk dat we in contact blijven met degenen die het aangaat en de organisaties en instellingen die bijdragen aan een echt inclusief Eindhoven. Daarmee willen we het credo ‘niet over ons, zonder ons’ vormgeven in het Eindhovense beleid.

Op 16 juni is met meerderheid van stemmen de motie aangenomen die PvdA samen met 50PLUS heeft opgesteld. Van de 45 raadsleden waren er 41 voor!

De volgende afspraken zijn gemaakt:

  1. Bijeenkomsten zoals in maart 2017 en maart 2020 vanaf nu op regelmatige basis te verzorgen samen met de ambtelijke organisatie, stakeholders, inwoners en andere belanghebbende. Daarmee vingers aan de pols te houden en een update te geven van Eindhovense situatie ten aanzien van de thema’s (zie punt 3) en de participatie van mensen met een beperking.
  2. Bij de ontwikkeling van beleid structureel in contact te blijven met de betrokken doelgroepen.
  3. Aan de slag te gaan met inclusie op de thema’s onderwijs en werk. (dit naar aanleiding van de opbrengst gesprekstafels onderwijs en werk, zie verslag in bijlage). Exacte invulling kan in overleg met stakeholders en cliënten raad SD.

Lees hier de motie

Zie ook vorige bericht hier

Buddy voor werkloze 50-plusser in regio Eindhovenhandshake

EINDHOVEN - Werkgevers en werkzoekenden van boven de vijftig in de regio Eindhoven gaan samen optrekken.

Het nieuwe buddy-werkgelegenheidsproject 'In de schoenen van' moet de kans op een match vergroten.

Een prachtig initiatief!

Inmiddels hebben een aantal trajecten plaats gevonden met super resultaat.

Bekijk hier de Live uitzending evaluatie buddyproject: in de schoenen van...

 

Subcategorieën