BouwplaatsDe eerste digitale carrousel vergadering was een feit op woensdag 13 mei. Theo Weijers en Leo Kok verdedigden de belangen van de achterban van 50PLUS.

Actieplan Wonen Gelderland

De oordeelsvormende sessie over het Actieplan Wonen Gelderland was het onderwerp van Theo.
In zijn betoog benadrukte hij dat voor 50PLUS het goed kunnen wonen voor 50-plussers van het grootste belang is. Maar uiteraard moet er ook aandacht gegeven worden aan andere groepen.

Lees meer...

Logo 50plusGLD12 mei 2020

 

Beste leden van 50PLUS in Gelderland,

Ongetwijfeld heeft u de laatste tijd in de media veel gelezen, gehoord en gezien over de strubbelingen binnen 50PLUS.
Als Provinciaal Bestuur hebben wij u geïnformeerd via een e-mail/brief en met regelmaat via onze provinciale website. Hoe een oprecht gemeend intern advies van alle Provinciale Voorzitters uitgroeide tot een gevecht tussen het Hoofdbestuur en de fracties van de Tweede en Eerste Kamer, uitgespeeld in de media, met als resultaat dat Henk Krol een nieuwe partij opgericht heeft en het huidige Hoofdbestuur stopt op de komende Algemene Ledenvergadering.

Lees meer...

Logo 50plusGLD3 mei 2020

 

Vanmorgen zijn wij via de landelijke media geïnformeerd over het vertrek van partijleider Henk Krol uit 50PLUS. Deze stap betreuren wij.

De fracties in de Provinciale Staten, Waterschappen, gemeenten en het bestuur van 50PLUS Gelderland hechten eraan te melden dat wij een stabiele samenwerking hebben, gericht op het behartigen van de belangen van onze kiezers, en dat wij dit ook in de toekomst op onveranderde wijze en vol enthousiasme zullen voortzetten.

Bestuur 50PLUS Gelderland
Fractie Provinciale Staten Gelderland
Fracties Waterschap Rivierenland, Rijn & IJssel en Vallei & Veluwe
Fracties gemeenten Apeldoorn en Nijmegen

Fracties 50PLUS 03052020Verklaring Eerste en Tweede Kamerfractie 50PLUS

Twee jaar geleden werd Geert Dales gekozen als nieuwe voorzitter van 50PLUS. Hij verklaarde daarbij nadrukkelijk geen andere politieke ambities te hebben.

De huidige grote meningsverschillen ontstonden toen recent partijleider Henk Krol buiten iedereen om in het Algemeen Dagblad een openlijke oproep deed aan Geert Dales om toe te treden tot de toekomstige fractie. In het opgevoerde toneelstukje zei Geert Dales zich door deze oproep “overvallen” te voelen.

Lees meer...

Logo 50plusGLD26 april 2020

 

Beste Geert, Robert en Bert,

Wij hebben vandaag in het programma Buitenhof, bij monde van Geert, gehoord dat jullie (conform het Huishoudelijk Reglement artikel 3.1.4.b) vrijwillig zijn teruggetreden als bestuurslid.
Ondanks alle verschillen van mening willen wij jullie toch bedanken voor wat jullie tijdens jullie bestuursperiode voor 50PLUS gedaan hebben.

Een grote meerderheid van de provinciale voorzitters voelt zich er verantwoordelijk voor om 50PLUS goed te laten door functioneren en om er voor te zorgen dat er zo spoedig mogelijk weer een compleet hoofdbestuur komt. Daartoe zullen deze provinciale voorzitters een interim managent team formeren wat hiervoor zorg zal dragen.

Lees meer...

HDP LegestraatDe tweede digitale Provinciale Statenvergadering was een feit op woensdag 22 april. Statenleden Marcel Bruins en Leendert Lodder vertegenwoordigden de fractie van 50PLUS.

De twee meest in het oog springende agendapunten van deze vergadering waren het Tussendocument en de Provinciale aanpak Covid-19.

Tussendocument

Ondanks de niet veelzeggende naam is het Tussendocument van groot belang.
Door aanname van dit document worden naast subsidies ook 10 miljoen euro voor de coronacrisis goedgekeurd. Marcel maakte wel de opmerking dat er goed gekeken moet worden naar de subsidies voor evenementen die door corona hoogst waarschijnlijk niet doorgaan.

Lees meer...

Logo 50plusGLDLeden van 50PLUS hebben verbaasd en afwijzend gereageerd op het royement van de voorzitter van de provinciale afdeling Utrecht, Alfons Leerkes, door de landelijke partijvoorzitter Geert Dales.

De leden wijzen erop dat het royeren van een provinciale voorzitter zonder hoor en wederhoor toe te passen, niet conform de Statuten van 50PLUS is.

Het verbaast en bevreemdt de leden die het vertrouwen in voorzitter Geert Dales hebben opgezegd, dat deze voorzitter eerst een raadpleging van de leden 50PLUS wil afwachten omdat, zoals hij stelt, de leden hierover het laatste woord hebben. Dit terwijl dezelfde voorzitter een provinciale afdelingsvoorzitter die gekozen is door de leden van de provincie Utrecht, een soortgelijke ledenraadpleging onthoudt door deze provinciale voorzitter te royeren zonder dat hoor en wederhoor is toegepast. Hetgeen dus betekent dat de leden in Utrecht niet het laatste woord hebben.

Lees meer...

Logo 50plusGLD17 april 2020

 

Beste Geert,

In navolging van de brief van Alfons Leerkes (voorzitter 50PLUS provincie Utrecht/voorzitter Wetenschappelijk Instituut) van 16 april jongstleden, verzoeken wij je dringend de functie als voorzitter van het Hoofdbestuur per direct neer te leggen.

Zoals je uit de media hebt begrepen en tevens uit eerder verzonden brieven hebt kunnen vernemen, heeft het verzet tegen jouw voorzitterschap grootse vormen aangenomen: 10 van de 12 provinciale besturen, inmiddels 11 van de 15 afgevaardigden in de Provinciale Staten, beide vertegenwoordigers in de Eerste Kamer en 3 van de 4 vertegenwoordigers in de Tweede Kamer, hebben onomwonden en onomkeerbaar vertrouwen in je opgezegd.

Lees meer...

Logo 50plusGLD17 april 2020

 

Beste leden van 50PLUS,

U zult ongetwijfeld in de pers, op de televisie of op een andere wijze hebben vernomen dat er onenigheid is binnen 50PLUS. Wij willen u met deze brief zelf uitleggen waarom het grootste deel van de provinciale voorzitters/besturen, elf leden uit diverse Provinciale Staten, de fracties van meerdere Waterschappen, diverse gemeenteraadsleden en zelfs de leden van de Eerste Kamer en 3 van de 4 leden van de Tweede Kamer zich hebben uitgesproken tegen de voorzitter van 50PLUS, de heer Geert Dales.

Veel berichten die u leest of hoort zijn niet volledig of eenzijdig belicht. Om u goed te informeren zullen wij alle argumenten benoemen, zodat u een goed beeld krijgt en zelf een oordeel kan vormen.

Lees meer...

HDP CoronaMet meer dan 60 mensen online vergaderen, dat is nu de normale gang van zaken voor de Statenleden Marcel Bruins en Leendert Lodder. De Provinciale Statenvergaderingen moeten door kunnen blijven gaan zodat er besluiten genomen kunnen worden. Afgelopen woensdag, 15 april, was de eerste online Provinciale Statenvergadering van Gelderland.

Het eerste onderwerp van deze vergadering was de meest cruciale. Op het moment dat de vergadering startte was er namelijk nog geen besluit genomen om het online vergaderen door Provinciale Staten rechtsgeldig te laten zijn. Door het Reglement van Orde tijdelijk aan te passen in verband met het coronavirus hebben Provinciale Staten nu ook de bevoegdheid op deze manier besluiten te nemen.

Lees meer...