Infoavond 2020 07 22Het bestuur van 50PLUS Gelderland kijkt terug op drie geslaagde informatieavonden die eind juli gehouden zijn in Nijmegen (22 juli), Lievelde (23 juli) en Harderwijk (28 juli).

Aan de vooravond van de digitale Algemene Ledenvergadering (ALV) van 1 augustus maakten telkens tientallen leden en belangstellenden gebruik van de mogelijkheid om te discussiëren over thema’s die voor 50PLUS van groot belang zijn, zoals wonen en zorg voor ouderen, pensioenen en het initiatiefvoorstel van 50PLUS voor een nieuw, eerlijker en eenvoudiger belastingstelsel.

Lees meer...

Tegen kortingen voor zorgALLEEN DOOR EENHEID KUNNEN WIJ STERK VOOR UW BELANGEN BLIJVEN OPKOMEN. HET LOT VAN 50PLUS LIGT IN UW HANDEN.

 

Beste leden van 50PLUS, 

Komende 1 augustus is de Algemene Ledenvergadering en wordt er voor de periode 1 augustus 2020 - mei 2021 een nieuw tijdelijk Hoofdbestuur gekozen. Het kan één van de belangrijkste gebeurtenissen in het bestaan van 50PLUS zijn.
Veel partijen kennen 50-plussers alleen vlak voor de verkiezingen. 50PLUS is en blijft de enige partij die ook NA de verkiezingen blijft opkomen voor zaken als werkgelegenheid, een goed pensioen, goede zorg en goede huisvesting voor jong en oud. De vertegenwoordigers van 50PLUS werken daar iedere dag keihard voor.

Lees meer...

Logo 50plusGLDBeste Gelderlanders,

Graag nodigen wij u uit kennis te komen maken met 50PLUS tijdens een van onze info-avonden.
Wij roepen studerenden, werkzoekenden, de kinderen en jongeren die extra hulp nodig hebben, zorgbehoevenden en ouderen op om kennis te nemen van de ideeën van 50PLUS. Wij willen vooral ook van u horen welke zorgen u heeft en wat u wenst. Laten we er voor zorgen dat het een interessante ontmoeting wordt.

Wij hebben daarvoor op korte termijn drie gratis informatieavonden georganiseerd:
- op 22 juli in Nijmegen;
- op 23 juli in Lievelde;
- op 28 juli in Harderwijk.

Lees meer...

Logo 50plusGLDGeachte leden en geïnteresseerden, 

Het provinciale bestuur van 50PLUS Gelderland nodigt u uit voor een informatieavond, te houden op een van de volgende dagen:

Woensdag 22 juli 2020 in Nijmegen
Aanvang 19.30 uur tot 22.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur), locatie: Honig Complex, Waalbandijk 20-22, 6541 AJ Nijmegen.
Spreker: Corrie van Brenk (fractievoorzitter Tweede Kamer); onderwerp: “Zorg en Welzijn, Koopkracht en Nieuw Belastingstelsel”.

Donderdag 23 juli 2020 in Lievelde, Gemeente Oost Gelre (gelegen aan de N18)
Aanvang 19.30 uur tot 22.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur), locatie: “Bernard Vos Clubhuis”, Bergstraat 5, 7137 MD Lievelde.
Spreker: Wilma Schrover (directeur KBO Brabant); onderwerp: “Wonen en Zorg”.

Lees meer...

50PLUS Logo officieel

50PLUS heeft twee zetels in de Eerste Kamer en drie zetels in de Tweede Kamer. De drie Tweede Kamerleden worden ondersteund door veertien medewerkers.

50PLUS is in tien provincies vertegenwoordigd in de Provinciale Staten. Ook is 50PLUS vertegenwoordigd in ruim 20 waterschappen en met 34 raadsleden in 20 Nederlandse gemeenten.

Logo 50plusGLDBeste leden van 50PLUS Gelderland,

Omdat u de laatste tijd door de landelijke media bent geïnformeerd over onze 50PLUS partij, vinden we het tijd om u zelf te informeren over uw eigen Gelderse 50PLUS partij en waar we mee bezig zijn op verschillende fronten.

Goed nieuws is dat het huidige hoofdbestuur, na raadpleging van de twaalf provinciale afdelingen, eensgezind met Eerste en Tweede Kamerleden, verkiezingen voor een nieuw hoofdbestuur organiseert op 1 augustus aanstaande! Het zal een virtuele, dus niet fysieke “on-line” bijeenkomst worden. U zult in de gelegenheid worden gesteld deze algemene ledenvergadering vanaf thuis te volgen en na registratie, direct aan deze verkiezing mee te doen.

Lees meer...

BouwplaatsDe eerste digitale carrousel vergadering was een feit op woensdag 13 mei. Theo Weijers en Leo Kok verdedigden de belangen van de achterban van 50PLUS.

Actieplan Wonen Gelderland

De oordeelsvormende sessie over het Actieplan Wonen Gelderland was het onderwerp van Theo.
In zijn betoog benadrukte hij dat voor 50PLUS het goed kunnen wonen voor 50-plussers van het grootste belang is. Maar uiteraard moet er ook aandacht gegeven worden aan andere groepen.

Lees meer...

Logo 50plusGLD12 mei 2020

 

Beste leden van 50PLUS in Gelderland,

Ongetwijfeld heeft u de laatste tijd in de media veel gelezen, gehoord en gezien over de strubbelingen binnen 50PLUS.
Als Provinciaal Bestuur hebben wij u geïnformeerd via een e-mail/brief en met regelmaat via onze provinciale website. Hoe een oprecht gemeend intern advies van alle Provinciale Voorzitters uitgroeide tot een gevecht tussen het Hoofdbestuur en de fracties van de Tweede en Eerste Kamer, uitgespeeld in de media, met als resultaat dat Henk Krol een nieuwe partij opgericht heeft en het huidige Hoofdbestuur stopt op de komende Algemene Ledenvergadering.

Lees meer...

Logo 50plusGLD3 mei 2020

 

Vanmorgen zijn wij via de landelijke media geïnformeerd over het vertrek van partijleider Henk Krol uit 50PLUS. Deze stap betreuren wij.

De fracties in de Provinciale Staten, Waterschappen, gemeenten en het bestuur van 50PLUS Gelderland hechten eraan te melden dat wij een stabiele samenwerking hebben, gericht op het behartigen van de belangen van onze kiezers, en dat wij dit ook in de toekomst op onveranderde wijze en vol enthousiasme zullen voortzetten.

Bestuur 50PLUS Gelderland
Fractie Provinciale Staten Gelderland
Fracties Waterschap Rivierenland, Rijn & IJssel en Vallei & Veluwe
Fracties gemeenten Apeldoorn en Nijmegen

Fracties 50PLUS 03052020Verklaring Eerste en Tweede Kamerfractie 50PLUS

Twee jaar geleden werd Geert Dales gekozen als nieuwe voorzitter van 50PLUS. Hij verklaarde daarbij nadrukkelijk geen andere politieke ambities te hebben.

De huidige grote meningsverschillen ontstonden toen recent partijleider Henk Krol buiten iedereen om in het Algemeen Dagblad een openlijke oproep deed aan Geert Dales om toe te treden tot de toekomstige fractie. In het opgevoerde toneelstukje zei Geert Dales zich door deze oproep “overvallen” te voelen.

Lees meer...