Bestuur groepsfoto 2019Op 28 september jongstleden zijn drie nieuwe bestuursleden gekozen, de heren Will Reichgelt, Jeroen Flantua en Michaël van Hoogstraaten alsmede onze nieuwe voorzitter Jan Zoetelief, die zijn rentree maakt in ons bestuur en voorheen als landelijk voorzitter.

In ’t Hert in Nijmegen was het een grote opkomst van maar liefst 42 enthousiaste leden, die hun stemmen uitbrachten en in discussie gingen met de nieuwe bestuurders.

De vier nieuwe bestuurders verantwoordden hun kandidaatstelling tegenover de leden. Zij werden met stevige vragen onder vuur genomen. Het was een levendige en constructieve bijeenkomst met een uitstekende sfeer.

Lees meer...

Droog venMet een informeel samenzijn werd op 26 september jl. in Zaltbommel door 50PLUS leden en sympathisanten met de 50PLUS Provinciale Staten- en Waterschapbestuurders van gedachten gewisseld over Milieu, Energie en Klimaat; onderwerpen die vooral ook in de directe Bommelerwaardse leefomgeving actueel zijn.

Aanwezig van 50PLUS waren: Leendert Lodder (Statenlid Provincie Gelderland), Jan Opschoor en Theo Weijers (leden Algemeen Bestuur Waterschap Rivierenland) en Anneke Zwijnenburg (burgerlid van de fractie bij hetzelfde waterschap).

Gesproken werd ook over duurzaamheid, Nuon-gelden, Opcenten, ruimtelijke ordening (wegen/fietspaden/kassenbouw), intensieve veehouderij en nog veel meer ….

Lees meer...

dijk rivierenlandGeacht lid van 50PLUS in de Bommelerwaard,

Graag nodigen de gekozen 50PLUS bestuurders en fractieondersteuners van de Provincie Gelderland en Waterschap Rivierenland u uit ‘op de thee’:

donderdag 26 september a.s.

Van der Valk Hotel Zaltbommel-A2
Restaurant Salt
Hogeweg 65
5301 LJ Zaltbommel
15:00u - 16:00u. Inloop vanaf 14:30u.

Lees meer...

Logo 50plusGLDEibergen, 7 september 2019

Op zaterdag 28 september houdt 50PLUS Gelderland haar Provinciale Algemene Vergadering in het gebouw ’t Hert in Nijmegen.

Naast een aantal bestuurlijke zaken zal de verkiezing van nieuwe bestuursleden en het afscheid van onze voorzitter, Wim van Haaster, op de agenda staan.
Tevens wil het bestuur van 50PLUS Gelderland de leden informeren over plannen om de leden meer te betrekken bij de bestuurlijke en politieke activiteiten bij 50PLUS Gelderland.
Wij hopen dat u 28 september aanwezig bent. Indien u zich nog niet heeft aangemeld wilt u dit dan alsnog doen?

Lees meer...

democratiefestivalOp vrijdag 30 en zaterdag 31 augustus zal op het eiland Veur-Lent in de Waal bij Nijmegen het eerste Landelijke Democratiefestival plaatsvinden.

50PLUS is hierbij ook vertegenwoordigd. Een mooie gelegenheid om al onze leden van de Tweede Kamer te ontmoeten.

De toegang is gratis. Indien u het festival wilt bezoeken dan kunt u toegangsbewijzen bestellen via https://democratiefestival.nu/

Logo 50plusGLDEibergen, 1 augustus 2019

Op zaterdag 28 september houdt 50PLUS Gelderland haar Provinciale Algemene Vergadering in het gebouw ’t Hert in Nijmegen.

Naast een aantal bestuurlijke zaken zal de verkiezing van nieuwe bestuursleden en het afscheid van onze voorzitter, Wim van Haaster, op de agenda staan.
Tevens wil het bestuur van 50PLUS Gelderland de leden informeren over plannen om de leden meer te betrekken bij de bestuurlijke en politieke activiteiten bij 50PLUS Gelderland.
Wilt u 28 september in uw agenda noteren? Wij spreken de wens uit dat u aanwezig bent.

Lees meer...

Logo 50plusGLDHet bestuur had gepland dat de provinciale ledenvergadering begin september zou worden gehouden.

Omdat dit in verband met de voorbereidingen krap is, en mede in verband met de vakantieperiode, is de datum vastgesteld op zaterdag 28 september 2019.

De definitieve uitnodiging en agenda volgen eind juli.

Namens het bestuur van 50PLUS Gelderland,

Henk van Elst
Interim-voorzitter

PASpanelCentraal thema: Wat moet er gebeuren na de uitspraak van de Raad van State over de PAS en wat vooral niet?

Zoals gewoonlijk waren de milieu gelieerde aanwezigen een geheel andere mening toegedaan dan de boerenvertegenwoordigers. Wat in ieder geval wel duidelijk is geworden, is dat de PAS niet heeft gebracht wat ervan werd verwacht. De reden hiervoor was dat de PAS geen ambitie in zich had en dat de gedachte herstelmaatregelen daarin te naïef waren. Wat herhaaldelijk naar voren kwam was het wantrouwen in elkaars bedoelingen.

Slotadvies was vooral dat vruchtbare gronden niet zomaar verdwijnen mogen (uitruil landbouwgrond versus natuur is oké); agrariërs moeten wel perspectief worden geboden; vooral SAMEN integraal aan de slag gaan (luisteren naar elkaar en proberen elkaar te begrijpen) met respect voor de uitspraak van de Advocaat-Generaal van het Europese Hof: verworven rechten van de boeren respecteren.

Lees meer...

N WEGStatenlid Marcel Bruins was 3 juli aanwezig bij de Provinciale Statenvergadering om de belangen van 50PLUS en haar achterban te behartigen. Het voorbereidende werk is natuurlijk het werk van de volledige fractie van 50PLUS.

De meest in het oog springende onderwerpen in deze vergadering waren: Burgerinitiatief Stop de bomenkap langs N-wegen, Proeftuin aardgasvrij maken bestaande woonwijken en de Perspectiefnota 2020.

Stop de bomenkap

5OPLUS kan zich volledig vinden in het burgerinitiatief Stop de bomenkap. Dit initiatief wil dat er gestopt wordt met het roekeloos kappen van bomen langs de N-wegen in Gelderland. Marcel gaf in zijn betoog aan dat het zonde is dat het mooie landschap onnodig wordt aangetast. Het burgerinitiatief werd unaniem aangenomen.

Lees meer...

DijkZutphen kopieNaar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) heeft de fractie van 50PLUS schriftelijke vragen gesteld aan het College van Dijkgraaf en Heemraden (CDH) van het Waterschap Rivierenland. De vragen zijn gesteld omdat deze uitspraak verstrekkende gevolgen kan hebben voor lopende en toekomstige projecten.

De PAS is een landelijk programma waarbij de twaalf provincies, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het Ministerie Infrastructuur en Waterstaat en Defensie samenwerken. De provincie is één van de PAS-partners en heeft verantwoordelijkheden bij de uitvoering van de PAS op provinciaal niveau. Hiervoor werkt de provincie samen met waterschappen, terrein beherende organisaties, gemeenten en de Omgevingsdiensten.

Lees meer...