johan hessing 360De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente, zoals in de grondwet is beschreven zie artikel 125, lid 2. De leden van de gemeenteraad nemen alle beslissingen die voor de gemeente van belang zijn.
De raadsleden worden voor 4 jaar gekozen door de inwoners van de gemeente. Het aantal raadsleden is afhankelijk van het aantal inwoners.

De raad bepaalt de kaders en controleert. Feitelijk is het de gemeenteraad die bepaalt hoe alledaagse zaken moeten worden geregeld.

Raadsleden bepalen de belangrijkste punten van het beleid van de gemeente. Ze controleren of het college van burgemeester en wethouders het beleid goed uitvoert.

De leden van de gemeenteraad maken de begroting en controleren het financiële jaarverslag van de gemeente.
Ieder gemeenteraadslid is een volksvertegenwoordiger. Een raadslid moet de inwoners vertegenwoordigen. Hij heeft contact met de bevolking om te weten wat er speelt. Een lid van de gemeenteraad moet dus goede contacten met de inwoners van de gemeente hebben. Zo kan hij bij het nemen van besluiten de belagen van de inwoners goed afwegen.
Raadsleden behandelen ook veel praktische zaken in de gemeente, zoals verkeer, milieu, gezondheidszorg, cultuur en sport. De taken van de gemeenteraad staan in de gemeentewet.

Er is een duidelijke rolverdeling tussen de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders.
Als iemand het niet met je eens is omdat hij nu eenmaal aanhanger is van een andere politieke filosofie, betekent niet dat je hem daarop persoonlijk moet aanvallen.

In de praktijk zien wij nog met regelmaat dat het contact tussen een raadslid en de bevolking geschied in de aanloop van verkiezingen, want dan telt elke stem voor de betreffende partij. Hoe meer stemmen op een partij hoe meer raadszetels in de gemeenteraad. Na de verkiezingen worden de onderhandelingen gestart om te komen tot een college dat gevormd wordt door de burgemeester en de wethouders. Op basis van de verkiezingsuitslag wordt bepaald welke partij het voortouw zal nemen om te komen tot de vorming van een college. Er wordt uiteraard naar gestreefd dat het een college wordt met een meerderheid aan zetels in de raad. Dit laatste is van belang als het college met voorstellen komt en deze door de raad worden aangenomen. De vorming van een college gebeurt ook op basis van het partij programma. Aan de hand van deze programma’s wordt er een vergelijking gemaakt om te bezien welke partij dezelfde uitgangspunten en doelen hebben voor de komende 4 jaar. Na de vorming van het college en de formele benoeming door de raad wordt er gestart met de werkzaamheden.

In de praktijk zie je nu dat de contacten met de burger verwateren en dat zij bij uitzonderlijke zaken worden geraadpleegd. De betrokkenheid van de burger bij het gemeentelijk beleid vervaagt.

50PLUS heeft vanaf de start in 2018 medegedeeld dat zij de wijken ingaan om te vernemen wat er bij de burgers leeft en waar zij steun nodig hebben. In de praktijk blijkt dat het college niet altijd gebrand is op het gegeven dat leden van de raad zich onder de bevolking begeven en met herhaling aan de bel trekken als er misstanden zijn. In vele gevallen zijn wethouders niet geporteerd dat zij door leden van de raad worden aangesproken op zaken die niet lopen of niet in orde zijn. Ofwel “je moet je niet overal mee bemoeien”, daar zijn wij voor.

Hier zie je dat de afstand tussen de wethouders en de bevolking van elkaar verwijderen en dat in vele gevallen de burger als lastig wordt beschouwt.

In 2022 wil 50PLUS komen met een lijst van kandidaten die herkenbaar zijn en die zich willen inzetten voor de burger. Wij sporen u aan, stel u beschikbaar en kom op voor de belangen van uw inwoners.
Johan Hessing
05-03-2021

johan hessing 360Inmiddels is het bijna een jaar geleden dat 50PLUS zijn intrede heeft gedaan in de gemeenteraad van de gemeente Terneuzen.

Zoals u van ons gewend bent hebben wij wederom zaken aan de orde gesteld middels Art. 39 vragen aan het college van burgemeesters en wethouders.  Waar hebben wij aandacht voor gevraagd:

14-12-2018
Bewoners van Sluiskil zijn teleurgesteld in de gemeente Terneuzen.

27-02-2019
Onderhoud trottoirs in de kern Hoek

01-03-2019
Gratis parkeren op woensdag in het centrum van Terneuzen.

01-03-2019
Parkeren AH in Axel.

18-03-2019
Zonder de fiets wordt het niets.

18-03-2019
Zorgplicht grondwater.
Wij hebben het college van burgemeester en wethouders gewezen op de inhoud van de waterwet inzake de problematiek in Sluiskil.

19-03-2019
Burgerparticipatie – Schrijftolk – Doventolk

In 2019 zijn er 3 verkiezingen

Provinciale staten

Bij de verkiezingen op 20 maart jl. hebben wij 2 zetels behaald. De heren Willem Willemse en George Lernout zullen zitting nemen in de Provinciale Staten. De overige kandidaten zullen, volgens de volgorde worden benaderd zitting te nemen in een van de commissies als burgerlid, te weten: 3 R.C.A. Boot, 4 E.A. Carelsen, 5 H.F.M. Reuling, 6 J.C. Hessing, 7 A.E. Dijk, 8 F.W.N. Crouwel, 9 G de Klerk, 10 R. Reijnierse.

Waterschap

Op 20 maart jl. waren ook de verkiezingen voor het waterschap Scheldestromen. Ook bij deze verkiezingen hebben wij 2 zetels behaald. Daarnaast zullen ook 2 burgerleden worden benoemd in de commissies.J. C. Hessing (uit Axel), 2 E.A. Duinkerke-Carelsen, 3 F.W.N. Crouwel (uit Terneuzen), 4 H.F.M. Reuling (uit Koewacht), 5 A.E. Dijk, 6 R.C.A. Boot, 7 G. Lernout, 8 W. Willemse, 9 A.A.J. Israël, 10 R. Reijnierse. 

Europa
De lijst voor de Europees Parlement 50PLUS is vastgesteld. Uit Zeeland hebben wij 2 kandidaten: George Lernout en Johan Hessing.
Deze verkiezingen zullen plaatsvinden op 23 mei a.s.

Johan Hessing Fractievoorzitter
Frans Crouwel Fractievolger, commissie omgeving.
Honore Reuling Secretaris van de fractie.
Stefan Wiedenhof Penningmeester van de fractie.
Ben Hekkert Adviseur van de fractie.

In het kader van de verkiezingen hebben wij diverse wijken bezocht en gesprekken gevoerd over wat er leeft in de wijken. Wij willen met u in contact blijven en vragen dan ook uw op- en aanmerkingen te zenden aan de fractie, zodat wij dit kunnen meenemen of vragen kunnen stellen aan het college van burgemeester en wethouders.

Schroom niet of bel ons, wij komen naar u toe. Uiteraard bent u ook welkom tijdens de fractievergaderingen in het stadhuis van de gemeente Terneuzen.

Met vriendelijke groeten,

Fractievoorzitter 50PLUS
Johan Hessing.

 

20171008 222957 360Beste leden.

Inmiddels zijn we weer twee maanden verder en is het wederom tijd om u te informeren over onze activiteiten van de afgelopen maanden. Zoals u van on gewend bent hebben wij opnieuw zaken aan de orde gesteld middels Art. 39 vragen aan het college van burgemeesters en wethouders. 

Waar hebben wij aandacht voor gevraagd?

Lees meer...

stdh terneuzenAan de leden van 50PLUS woonachtig in de gemeente Terneuzen.

Beste leden.

De eerste nieuwsbrief heeft u op 24 april 2018 ontvangen. Het is nu wederom tijd om u te informeren over onze activiteiten van de afgelopen periode.

Zoals u van on gewend bent hebben wij opnieuw zaken aan de orde gesteld middels Art. 39 vragen aan het college van burgemeesters en wethouders. Waar hebben wij aandacht voor gevraagd?

11. Drempels wegnemen in de kinderopvang.  
Wij vinden het van belang dat zoveel mogelijk kinderen gebruik maken van de  opvang in Zeeuws-Vlaanderen daar dit ook zijn positieve effecten heeft op het regulier- en voortgezet onderwijs.

Lees meer...

johan hessing 360Beste leden,

Op 29 maart jl. is ondergetekende geïnstalleerd als lid van de gemeenteraad van de gemeente Terneuzen. 9 mei 2018 zal Frans Crouwel worden geïnstalleerd als fractievolger. Vanaf dat moment kunnen wij dus met z’n tweeën opereren.

Er komt veel op ons af maar wij zetten ons ook in voor u.
Middels Art. 39 vragen aan het college van burgemeesters en wethouders hebben wij al diverse zaken aan de orde gesteld. Conform het reglement dient het college binnen een termijn van 30 dagen een antwoord te geven op onze vragen.

Wat hebben wij gevraagd: 

  • Verblijf arbeidsmigranten Recreatiepark Marina Beach te Hoek.
  • Belemmering van voetpaden in de kern Axel.
  • Openbare toiletten in winkelcentra en bij bushalten.
  • Oproep Proeftuinen Aardgasvrije Wijken.
  • Mogelijkheden voor de toekomst van het gemeentelijk archief.
  • Samenwerking gemeentebestuur, stads-, dorps en wijkraden.
  • Hoe maken wij de leefbaarheid in de wijken kapot.
  • Besluit van B en W om 35.000,-- extra beschikbaar te stellen aan, aan-Z.
  • Wet voldoende betaalbare woningen in een wijk of dorp.
  • Besluit college van B en W om 616.072,-- (op verzoek van SaBeWa Zeeland) als oninbaar aan te merken en ten laste te brengen van de jaarrekening 2017.
Lees meer...

Maar liefst 46% van de inwoners van de gemeente Terneuzen is 50 jaar of ouder. Dit percentage zal alleen maar toenemen. Deze groep inwoners ondervindt dagelijks de gevolgen van het ouder worden en de verminderde aandacht van de gemeente m.b.t. het beleid en de uitvoering van zaken die direct betrekking heeft op deze doelgroep.

50 punten programma gemeenteraadsverkiezing gemeente Terneuzen 2018

Lees meer...